Locations

Hours

Sun                   10:00am – 6:00pm

Mon-Fri            10:00am – 7:00pm

Mumbai - Branch Office

K J Somaiya Institute of Management Somaiya Vidyavihar University Vidya Vihar East, Mumbai-400077 Maharashtra, India

Hours

Sun                   10:00am – 6:00pm

Mon-Fri            10:00am – 7:00pm

Hours

Sun                   10:00am – 6:00pm

Mon-Fri            10:00am – 7:00pm

Hours

Sun                   10:00am – 6:00pm

Mon-Fri            10:00am – 7:00pm